ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
» ที่อยู่ : อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14
            เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
            กรุงเทพฯ 10400
» โทรสาร : 0 2278 8248The Thailand Research Fund(TRF)
» Address : S M Tower , 14th. Floor
                   979/17-21 Phaholyothin Road
                   Samsean nai , Phayathai
                   Bangkok 10400, THAILAND
» Fax : 0 2278 8248

ติดต่อ
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th

 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th

 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252
   e-mail : sujaree@trf.or.th

 • » ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. (RTA)
  • โทร : 0 2278 8251
   Email : poom@trf.or.th

 • » ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (DPG)
  • โทร : 0 2278 8253
   Email : chonnapa@trf.or.th

ทุนฝ่ายวิชาการ
TRF
คู่มือการใช้งาน